ZSP ADAMOWICE

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

RODO

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Adamowicach

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO”  oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy iż:

 

 1. Administrator danych.

 

Administratorem  danych osobowych dzieci, rodziców lub opiekunów  jest  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adamowicach siedzibą  przy ul. Szkolnej 7, 47-435 Adamowice,  tel. 32/430 00 66  e-mail: zsp_adamowice@wpt.pl  Reprezentantem administratora jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adamowicach

 

 1. Inspektor ochrony danych.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: zsp_adamowice@wp.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Adamowicach,   określonych przepisami prawa,
  w celu realizacji przysługujących Zespołowi uprawnień, bądź spełnienia przez Zespół obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych /w sytuacji wykorzystania tych danych do celów odbiegających od pierwotnie założonych/

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody.

 

   • 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
    do cofnięcia zgody.
   • 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 1. ustawowym,
 2. umownym,
 3. warunkiem zawarcia umowy,

     do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
  nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                                                                                          w  Adamowicach

Aktualności

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ADAMOWICACH
  UL. SZKOLNA 7
  47-435 ADAMOWICE
 • 324300066
  324300744
  572907942

Galeria zdjęć